วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เห็นอะไร
“เห็น  ใด  ฤๅ มาตแม้น ธรรมกาย

จำ    สนิทนิมิต หมาย มั่นแท้
คิด  ทำ  เถิดหญิง ชาย ชูช่วย ตนแฮ
รู้ ยิ่ง เบญจขันธ์ แท้ แต่ล้วน อนิจจัง”..............................................................
ขอบคุณ