วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

องค์พระธรรม

พระคัมภีร์ ยังมิใช่ องค์พระธรรม มีไว้เพียง อ่านจำ เมื่อศึกษา ครั้นนานเข้า คัดลอก กันสืบมา เพียงแต่เขียน อักขรา ให้คล้ายกัน คัดพลาง ฉงนพลาง ช่างอึดอัด ตัวไม่ชัด เดาไป คล้ายในฝัน ยิ่งเป็นปราชญ์ ยิ่งแก้ไป ได้ไกลครัน ยิ่งแก้มัน ก็ยิ่งเลอะ ไม่เจอะจริง ส่วนพระธรรม ล้ำเลิศ ประเสริฐแท้ ไม่มีใคร อาจแก้ ให้ยุ่งขิง ธรรมของใคร ใครเห็น ตามเป็นจริง มิใช่สิ่ง คัดลอก หรือบอกกัน ทั้งมิอาจ ถ่ายทอด วิธีใด มีแต่การ จัดใจ ให้สบสันติ์ ไม่มีทาง ซื้อขาย หรือให้ปัน หรือลอกกัน ให้เลอะไป ไม่หยุดเอยฯ ร้อยกรองโดยท่านพุทธทาสภิกขุ From : ณธีร์ - 10/09/2001 10:53 Homepage : http://www.tourthai.com/gallery/ancient/pic07877.shtml http://board.dserver.org/n/natshen/00000010.html

เปิด เปิด ตา ให้รับแสง แห่งพระธรรม (พุทธทาสภิกขุ)

เปิด เปิด ตา ให้รับแสง แห่งพระธรรม
ยิ่งมืดค่ำ ยิ่งเห็นชัด ถนัดถนี่
สมาธิมาก ยิ่งเห็นชัด ถนัดดี
นี่วิธี เปิดตาใจ ใช้กันมา

เปิด เปิด หู ให้ยินเสียง สำเนียงธรรม
ทั้งเช้าค่ำ มีก้องไป ในโลกหล้า
ล้านล้านปี ฟังให้ชัด เต็มอัตรา
คือเสียงแห่ง สุญญตา ค่าสุดใจ

เปิด เปิด ปาก สนทนา พูดจาธรรม
วันยังค่ำ อย่าพูด เรื่องเหลวไหล
พูดแต่เรื่อง ดับทุกข์ได้ โดยสัจจนัย
ไม่เท่าไร เราทั้งโลก พ้นโศกแล ฯ

ร้อยกรองโดย

ท่านพุทธทาสอินทปัญโญภิกขุ


From : ณธีร์ - 10/09/2001 10:41
Homepage :
http://www.tourthai.com/gallery/ancient/pic08291.shtml

ยอดพุทธมนต์

มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไป
นี่เป็นมนต์บทใหญ่ใช้เมื่อได้
ซึ้งลาภยศสรรเสริญสุขใจกาย
ไม่เมามายลืมตัวหรืองัวเงีย

มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไป
ก็เป็นมนต์บทใหญ่ใช้เมื่อเสีย
ซึ้งลาภยศสรรเสริญสุขแม้ลูกเมีย
ไม่อ่อนเปลี้ยสับสนหรือวุ่นวาย

มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไป
ใช้เป็นมนต์บทใหญ่ครั้งสุดท้าย
เป็นอาวุธสัประยุทธ์กับความตาย
แสนสบายเพราะก้าวล่วงจากบ่วงมาร ฯ

ยอดพุทธมนต์ : พุทธทาสภิกขุ

Subject : ธรรมะคือคุณากร
From : ณธีร์ - 10/09/2001 10:18
Homepage :
http://board.dserver.org/n/natshen/

คนหลงอารมณ์


คนหลงโลก..คือ..คนหลงอารมณ์!
คนหลงอารมณ์..คือ..คนหลงโลก.._/l\_

(หลวงพ่อชา)

อารมณ์ แปลว่า สิ่งหน่วงเหนี่ยวจิต, สิ่งที่ยึดดึงจิตไว้ โดยทั่วไป หมายถึงความรู้สึกนึกคิดหรือจิตใจที่แปรปรวน เปลี่ยนแปลงไปแต่ละช่วงเวลา เช่นที่ใช้ว่า อารมณ์ดี อารมณ์เย็น ไม่มีอารมณ์ เป็นต้น
ในทางพุทธศาสนา อารมณ์หมายถึงสิ่งที่จิตไปเกาะเกี่ยวอยู่แล้วยึดจิตไว้ มี 6 อย่าง คือรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรม มีชื่อเรียกโดยเฉพาะว่า รูปารมณ์ สัททารมณ์ คันธารมณ์ รสารมณ์ โผฏฐัพพารมณ์ ธรรมารมณ์ความอดทนนั้นสูงสุดบุคคลอดทนต่อคําของผู้สูงกว่าได้ เพราะความกลัว
อดทนต่อถ้อยคําของผู้เสมอกันได้ เพราะเหตุแห่งความดี
ส่วนผู้ใดในโลกนี้ อดทนต่อ คําขอของคนเลวกว่าได้
สัตบุรุษทั้งหลายกล่าวว่า ความอดทนนั้นสูงสุด

คติธรรมนำชีวิต@fb

คนเรานั้นถ้าจะเป็นคนดี

“คนเรานั้นถ้าจะเป็นคนดี
ต้องหัดมีความเมตตาเป็นหลัก
มีความกรุณาเป็นสรณะ
มีความอภัยเป็นจิตใจ
เพราะจิตใจถ้ามีอภัยต่อกันและกันแล้ว
จิตใจนั้นเป็นจิตที่มีความสุขอย่างยิ่ง
... เพราะเราอยู่อย่างไม่มีความอาฆาต
อยู่อย่างมีความเมตตา
อารมณ์แห่งความเมตตาของจิตนั้นแหละ
จะทำให้อารมณ์ของเราเกิดปิติอย่างดีตลอดเวลา”

หลวงปู่ทวด
วัดช้างไห้ จังหวัดปัตตานี


คติธรรมนำชีวิต

http://www.facebook.com/#!/pages/%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95/134842136544360

วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ในดีมีเสีย ในเสียมีดี


ไม่มีอะไรเลวร้ายไปเสียหมด
"ในดีมีเสีย ในเสียมีดี"
ไม่ว่ารอบตัวเราจะแย่อย่างไร
ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์เลวร้าย
เกิดขึ้นกับเราอย่างไร
...
เราเลือกที่จะไม่ทุกข์ได้ "ด้วยการมองให้เป็น"

(พระไพศาล วิสาโล)

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ใจที่มีทิศทาง....ใจที่เข้มแข็งในยามที่เราเข้มแข็ง เราไม่รู้หรอกว่า....
ยามที่เราอ่อนแอ...มันต่างกันอย
่างไร?
ทุกคนต้องมีช่วงเวลานั้น....แต่ไม่รู้วันไหน....เวลาใด

คำสอนคุณยาย เปรียบเสมือน...
... แสงไฟส่องทางในยามมืด
เสียงบทสนทนาในยามไร้เพื่อน
ลังใจอันยิ่งใหญ่ ในยามที่ท้อแท้

เมื่ออ่านและปฏิบัติตาม "คำสอนของคุณยาย" แล้ว
จะรู้ว่า....ใจที่มีจุดมุ่งหมาย
ใจที่มีทิศทาง....ใจที่เข้มแข็ง
คือสิ่งที่สำคัญที่สุด
ในยามที่ต้องดูแลตัวเอง.....

คำสอนคุณยาย
Won Redได้โพสต์ไปยังสุนทรธรรม นำชีวิต พิชิตมาร

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ทรัพย์ภายในคือศีลธรรม

"ทรัพย์ภายนอกนั้นอาศัยชั่วกาลเวลา
ทรัพย์ภายในคือศีลธรรมนี้อาศัยตลอดไป"


หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
Dharma@Hand Lite ธรรมะใสใส ใกล้ตัวคุณ

ผู้รู้จะเห็นการเกิดดับของตัณหาได้
ทโธ ผู้รู้ ไม่ได้เห็นอารมณ์ แต่อยู่กับรู้ ตัณหา ความอยากได้ อยากมีอยากเป็น เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น แต่ผู้รู้จะเห็นการเกิดดับของตัณหาได้ ตัณหาเห็นตัณหาไม่ได้ - หลวงพ่อชา


Tj Richy

คนชอบนินทาคือคนที่ชอบกินของเน่า
คนชอบนินทาคือคนที่ชอบกินของเน่า ถ้าเราร่วมผสมโรงไปกับเขา แสดงว่าเราเองก็ชอบกินของเน่าไม่เบาเหมือนกัน ~พุทธทาส

Tj Richy

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ศีลธรรมเอ๋ย

มีทุกข์จึงถึงศาสนา

รู้เท่าเสียครึ่งรู้ไม่ถึงเสียหมด

ช่างปะไร

ฉลาดอย่างไม่ซื่อ ซื่ออย่างไม่ฉลาดฉลาดอย่างไม่ซื่อ ก็ คือฉลาดไปเข้าคุก เข้าตะราง สุดปลายทางก็คือ…..นรก ถ้าซื่ออย่างไม่ฉลาด ก็คือ เซ่อ เหมือนคนละเมอเดินไปตกบันได…ตาย
ผู้กินอยู่เกินพอดี จงเตรียมตัวไว้ให้เต็มที่ เพื่อพบกับความไม่มีอะไรจะกิน…


พุทธทาสภิกขุ
สำนักสวนโมกขพลาราม
อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

"ถ้าใครหลงครูหลงตำรา จิตใจไม่มีทางสงบ ไม่มีทางพ้นทุกข์

" ถ้าใครหลงครูหลงตำรา จิตใจไม่มีทางสงบ ไม่มีทางพ้นทุกข์
แต่เราจะทำให้จิตสงบ หรือพ้นทุกข์ได้ ต้องอาศัยครู อาศัยตำรา "


หลวงปู่ดุลย์ อตุโล
วัดบูรพาราม สุรินทร์


โพธิสัตว์พูดมาก เสียมาก
พูดน้อย เสียน้อย
ไม่พูด ไม่เสีย
นิ่งเสีย โพธิสัตว์


หลวงปู่ทวด(เหยียบน้ำทะเลจืด)ลูกหมาไม่เคยทำให้พ่อแม่น้ำตาตก

ลูกหมาไม่มีโอกาสตอบแทนคุณพ่อแม่
แต่ลูกหมาไม่เคยทำให้พ่อแม่น้ำตาตกพุทธทาสภิกขุ..

คนฉลาดอยู่แต่ที่เก่า ไม่เท่าคนโง่ที่เดินทาง

คนหล๊วกอยู่ตี้เก่า บ่าเต้าคนง่าวตี้เตียวตาง
(คนฉลาดอยู่แต่ที่เก่า ไม่เท่าคนโง่ที่เดินทาง)

หลวงปู่หล้า ตาทิพย์
วัดป่าตึง

มนุษย์มีธรรมในตัวทุกคน