วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

คนหลงอารมณ์


คนหลงโลก..คือ..คนหลงอารมณ์!
คนหลงอารมณ์..คือ..คนหลงโลก.._/l\_

(หลวงพ่อชา)

อารมณ์ แปลว่า สิ่งหน่วงเหนี่ยวจิต, สิ่งที่ยึดดึงจิตไว้ โดยทั่วไป หมายถึงความรู้สึกนึกคิดหรือจิตใจที่แปรปรวน เปลี่ยนแปลงไปแต่ละช่วงเวลา เช่นที่ใช้ว่า อารมณ์ดี อารมณ์เย็น ไม่มีอารมณ์ เป็นต้น
ในทางพุทธศาสนา อารมณ์หมายถึงสิ่งที่จิตไปเกาะเกี่ยวอยู่แล้วยึดจิตไว้ มี 6 อย่าง คือรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรม มีชื่อเรียกโดยเฉพาะว่า รูปารมณ์ สัททารมณ์ คันธารมณ์ รสารมณ์ โผฏฐัพพารมณ์ ธรรมารมณ์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น