วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

โมหะที่เกาะกุมใจ

เมฆหมอกที่ปกคลุมถนนหนทางยังพอมองเห็นอย่างไม่ต้องมีเครื่องช่วย แต่โมหะที่เกาะกุมใจต้องอาศัยสติเท่านั้นไว้คอยดู
http://www.facebook.com/#!/tj.richy
โมหะ (บาลี: Moha) แปลว่า ความหลง ความเขลา ความโง่ หมายถึงความไม่รู้ตามที่เป็นจริง เป็นกิเลสอย่างหนึ่งในบรรดากิเลสใหญ่ 3 อย่าง คือ โลภะ โทสะ โมหะ ซึ่งได้แก่อวิชชา นั่นเอง

ธรรมที่อยู่กลุ่มเดียวกับโมหะมีอีก 3 อย่าง เมื่อนับรวมกับโมหะจึงเรียกว่า โมจตุกะ ได้แก่
 

  โมหะ เป็นความหลง หรือธรรมชาติที่ปิดความจริงของอารมณ์
  อหิริกะ เป็นธรรมชาติที่ไม่ละอายในการทำผิดทางกาย วาจา ใจ
  อโนตตัปปะ เป็นธรรมชาติที่ไม่กลัวเกรงต่อผลของ
บาป
  อุทธัจจะ เป็นความฟุ้งซ่านหรือธรรมชาติที่จับอารมณ์ไม่มั่น

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B0

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น