วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ก่อนจะปฏิบัติภาวนาก็ต้องรู้จักเสียก่อนว่าทุกข์คืออะไร

เห็นทุกข์ทำให้เกิดปัญญา


"ทุกข์" เป็นข้อแรกของอริยสัจจ์ คนทั้งหลายพากันเกลียดกลัวท
ุกข์ อยากหนีทุกข์ ไม่อยากให้มีทุกข์เลย ความจริง ทุกข์นี่แหละจะทำให้เราฉลาด
ขึ้นล่ะ ทำให้เกิดปัญญา ทำให้เรารู้จักพิจารณาทุกข์ สุขนั่นสิมันจะปิดหูปิดตาเรา มันจะทำให้ไม่รู้จักอด ไม่รู้จักทน ความสุขสบายทั้งหลายจะทำให้เราประมาท

กิเลสสองตัวนี้ทุกข์เห็นได้
ง่าย ดังนั้นเราจึงต้องเอาทุกข์นี่แหละมาพิจารณา แล้วพยายามทำความดับ...
ทุกข์ให้ได้ แต่ก่อนจะปฏิบัติภาวนาก็ต้อ
งรู้จักเสียก่อนว่าทุกข์คือ
อะไร
http://www.facebook.com/#!/photo.php?fbid=345726152179431&set=a.117458295006219.29726.100002261469079&type=1&theater

ทุกข์ หรือ ทุกขัง (บาลี: ทุกฺขํ) เป็นหลักธรรมสำคัญในพระพุทธศาสนา แปลว่าทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น