วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2555

บุคคลมีบุตร ย่อมเศร้าโศกเพราะบุตรทั้งหลาย

เทวดากล่าวว่า "คนมีบุตร ย่อมยินดีเพราะบุตรทั้งหลาย"
พระพุทธองค์ตรัสแก้ว่า "บุคคลมีบุตร ย่อมเศร้าโศกเพราะบุตรทั้งหลาย"

อรรถกถานันทิสูตร 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น